Misija/Ciljevi
Naši osnovni ciljevi su:
• detekcija lica obolelih od MPS –a
• razmena informacija i iskustava, pružanje saveta i podrške obolelima i njihovim porodicama
• posredovanje u povezivanju porodica
• aktivnosti na omogućavanju nege i rehabilitacije pacijenata
• podrška istraživačkim projektima iz oblasti delovanja udruženja u zemlji i inostranstvu
• zalaganje za puno ostvarivanje osnovnih ljudskih prava osoba sa koje žive sa mukopolisaharaidozom
• borba protiv diskriminacije i predrasuda po osnovu dijagnoze, invaliditeta i različitosti lica i zalaganje za njihovo puno učešće, jednakost, ravnopravnost i socijalnu uključenost
• podizanje svesti u društvu o životu osoba sa MPS – om, teškoćama, pravima i potrebama obolelih i njihovih porodica
• saradnja sa evropskim i svetskim MPS udruženjima
• zastupanje interesa lica obolelih od MPS –a pred državnim organima i organizacijama
• zalaganje za prihvatanje međunarodnih i evropskih standarda, principa i dokumenata u oblasti dijagnostikovanja, pravovremenog lečenja i socijalnog zbrinjavanja i za njihovu primenu u Republici Srbiji kako bi se licima obolelim od MPS –a omogućio najviši mogući kvalitet života